Miten tavoittavuuden lasketaan FIAMissa?

Alla kuvataan yksinkertaistettuna tavoittavuuksien laskemista käytettyjen kaavojen avulla. Yksityiskohtainen kuvaus löytyy tästä linkistä

Alla olevat kaavat auttavat havainnollistamaan paneelin merkitystä FIAM mittauksen kannalta. Paneelista saatavien demografioiden lisäksi panelistien kautta saadaan selville eri medioiden käyttöfrekvenssit, joilla mittausdatasta (census) saatavista sivulatauksista pystytään laskemaan yksittäisten ihmisten tavoittavuudet (unique persons), laitteiden ja selainten sijaan. Näin pystytään myös laskemaan eri medioiden ja niiden yhdistelmien nettolukuja. Kullakin panelistilla on oma painokerroin, jota hyödynnetään alla olevassa laskelmassa.

Relative reach

Validoitujen panelistien suhteellinen osuus tarkasteltavassa kohderyhmässä. Osuus lasketaan ottamalla kaikkien validoitujen panelistien painokerrointen summa kohderyhmässä ja jakamalla se kaikkien tunnistettujen panelistien painokerrointen summalla.

Unique persons

Niiden yksittäisten ihmisten määrä, jotka ovat käyttäneet mitattavaa mediaa. Tarkastelujakson sivulatausten (impressions) kokonaismäärän tiedetään varmuudella. Jos yhdistetään tieto tarkasta sivulatausten määrästä arviolla siitä, kuinka usein keskimäärin mitattavaa mediaa käytetään (frekvenssi) tarkastelujaksolla, saadaan laskettua yksittäisten ihmisten (unique persons) tavoittavuus.

Käyttäen yksinkertaista frekvenssiestimaattia sessiotasolla, päädytään usein yliarvioimaan yksittäisten ihmisten määrä, koska ei huomioida evästeiden hävikkiä, saman henkilön useiden laitteiden käyttöä, ad-blockereiden käyttöä sekä Applen ITP-tyyppistä evästeiden automaattista hävittämisprotokollaa.

Siksi AP:n panelisteista estimoidaan keskimääräinen frekvenssi, jossa on voitu huomioida panelistien eri laitteet. Panelisteilta saadun tiedon perusteella voidaan myös arvioida evästeiden hävikistä johtuvaa vaikutusta. Miten tämä tehdään, kuvataan yksityiskohtaisesti AP:n tarkassa menetelmäkuvauksessa.

Frequency

Ottamalla sivulatausten kokonaismäärän pelkiltä validoiduilta panelisteilta (ne joilla katsotaan olleen riittävä määrä elossa olevia evästeitä / riittävästi tunnistettuja laitteita), voidaan tuo määrä jakaa yksittäisten validoitujen panelistien määrällä.

Total reach

Kun tiedetään Relative Reach ja Unique Persons määrät, voidaan laskea kokonaistavoittavuus (total reach).