Faktat

FIAM Q & A

Tällä sivulla on yleisimpiä kysymyksiä FIAMiin liittyen. Saat kaikki kysymykset vastauksineen esiin klikkaamalla “näytä kaikki”-painiketta. Klikkaamalla otsikkoa saat listan otsikon alla olevista kysymyksistä.

c Expand All C Collapse All

1. The Finnish Internet Audience Measurement FIAM

FIAM, The Finnish Internet Audience Measurement, on online yleisöjen virallinen mittaus Suomessa. FIAM tuottaa monipuolista tietoa sivustojen, alaosioiden, myyntipakettien tai mainosverkostojen yleisöistä sekä eri päätelaitteiden osalta että kokonaisuutena. Keskeinen mittari on viikkotavoittavuus, mutta mittauksesta raportoitavia tunnuslukuja on useita. Näitä voidaan raportoida eri kohderyhmissä tai joista voidaan ajaa profiilitietoja.

FIAMin tuottaa Media Metrics Finland Oy tilaajien kanssa sovittavalla tavalla. MMF:n tavoite on edistää luotettavan ja yhteismitallisen datan käyttöä onlineyleisöistä Suomessa.  MMF:n toteuttajakumppanina toimii maaliskuusta 2020 alkaen AudienceProject AsP.

Asiakkailla on sopimussuhde MMF:n kanssa. AudienceProject toimii mittausdatan käsittelijänä (GDPR:n termeillä processor), ja mitattavat asiakkaat tekevät tietojen käsittelystä sopimuksen (Data Processing Agreement) suoraan AudienceProjectin kanssa. AudienceProject käsittelee vain sellaisten tilaajien dataa, joilla on asiakkuussopimus Media Metrics Finland Oy:n kanssa sekä joiden kanssa AudienceProject on tehnyt DPA:n.

Media Metrics Finland on yhdessä AudienceProjectin kanssa laatinut asiakkaille malli-DPA:n, joka ottaa huomioon mm. EU:n tietosuojalainsäädännön. Malli-DPA on MMF:n käyttämän ulkopuolisen juristin sekä suurimpien mediatalojen lakiosastojen hyväksymä.

Mittauksen implementointi on asiakkaan vastuulla. AudienceProject sekä MMF tarjoavat yhdessä opastusta implementoinnin toteuttamiseen.

Media Metrics Finland Oy on sitoutunut läpinäkyvyyteen ja eri medioiden yhdenvertaiseen kohteluun FIAMin toteutuksessa ja tilausehdoissa.

Media Metrics Finland hoitaa tilaajien puolesta AudienceProjectin auditoinnit.

FIAM Tilaajaryhmä toimii FIAMin operatiivisena johtoryhmänä ja tilaajien äänenä Join Industry Committee (JIC) -hengessä. Tilaajaryhmään kaikilla suurilla ja keskisuurilla tilaajilla on oikeus nimetä oma edustaja. Lisäksi markkinoijilla ja FIAMia tilaavilla mediatoimistoilla on Tilaajaryhmässä oma edustajansa.

FIAMin Tilaajaryhmän tehtävänä on edistää yhteisen onlineyleisöjen valuutan käyttöä, päättää kehityksen suuntaviivoista ja sopia alan yhteisistä standardeista onlineyleisöjen mittauksen osalta.

FIAMin Tilaajaryhmän esityslistat ja päätökset tiedotetaan tilaajille. Näin kaikilla tilaajilla on mahdollisuus vaikuttaa tutkimuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan. FIAM Tilaajaryhmän esityksestä FIAMin investoinneista ja strategisista muutoksista MMF:n hallitukselle päätöksentekoa varten.

Tilaajaryhmällä on puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 2019-20 puheenjohtajana toimii Kati Alijoki Sanoma Media Finlandista. Tilaajaryhmän sihteerinä toimii Media Metrics Finlandin toimitusjohtaja.

FIAMin tekninen ryhmä koostuu asiakkaiden nimeämistä yhteyshenkilöistä, jotka vastaavat mittauksen teknisen toteutuksen hoitamisesta asiakkaan puolella. Yleensä tekniseen ryhmään kuuluu webanalyytikkoja tai muita onlinemittauksen toteuttamisesta ja koordinoinnista vastaavia henkilöitä.

Teknisen ryhmän tehtävänä on mm. keskustella ja jakaa tietoa mittaustagien implementoinnista sekä käsitellä mittauksessa mahdollisesti ilmenneitä teknisiä ongelmia ja tuottaa niihin liittyvistä asioista näkemyksiä Tilaajaryhmälle.

Lisäksi tekninen ryhmä tarkastelee mittaukseen tuloksia ja pyrkii lisäämään yhteistä ymmärrystä siitä, miten tuloksia on parasta käyttää. Tekninen ryhmä tekee tarvittaessa yhteisiä päätösehdotuksia Tilaajaryhmälle esimerkiksi raportointihierarkioiden osalta, sekä valmistelee mittauksen laajentamista uusille alustoille tarpeen mukaan.

FIAM on alan yhdessä sopima standardi onlineyleisöjen tarkasteluun. Se on luotettava ja yhteismitallinen data sekä myyjän että ostajan käytettäväksi.

Yleisödataa voidaan hyödyntää yleisesti tarkasteltaessa yksittäisten sivustojen tavoittavuutta, kävijäprofiilia jne. tai sitä voidaan käyttää tarkkaan suunnitteluun Reach&Frequency-työkalujen kautta.

Mittausta käytetään myös validoitaessa muiden yleisötutkimusten tuloksia, mm. KMT-lehtien digilukemisen luvut kalibroidaan FIAM-datalla.

2. Mittauksen toteutus - tällä tavoin luvut syntyvät

AudienceProjectin yksityiskohtainen englanninkielinen menetelmäkuvaus löytyy erillisenä pdf-tiedostona löytyy tästä linkistä

Verrattuna siihen että klassisesti digianalytiikassa järjestelmät laskevat eri selaimia, laitteita tai sovelluksia, uudessa FIAM-mittauksessa pystytään laskemaan aitoa henkilöihin perustuvaa tavoittavuutta. Menetelmä perustuu suureen kansalliseen paneeliin sekä sen avulla luotuun laitekarttaan, jonka pohjalta eri kävijöiden raportointi tuottaa käytössä olevista nykyaikaisista laskentamenetelmistä selkeästi parhaan tuloksen. FIAM-data painotetaan panelistien osalta Tilastokeskuksen tuottamaan Suomen online-väestötietoon eri ikäryhmien ja sukupuolien osalta.

Mittausdataa (census) kertyy aina kun mitattavalla sivustolla oleva mittausskripti suoritetaan, ja siitä tehdään kutsu AP:n keräysrajapintaan. Käytännössä kutsu suoritetaan jokaisella sivunäytöllä, tai sovellusten osalta esim. ladattaessa uusi artikkeli käyttäjän ruudulle. Metodologia ei ole riippuvainen laitteista (sovelluksetkin mitataan tällä menetelmällä), käyttöjärjestelmistä (iOS ei tuota ongelmaa) tai selaimista (Safari ei ole ongelma).

Jotta eri asiakkaiden ja mediapalveluiden osioiden data saadaan luokiteltua oikein, kullekin julkaisijalle on luotu yksilöllisiä tunnisteita (t-code), joita lisätään mittauspikseli-kutsuun (https://visitanalytics.userreport.com/hit.gif?t=[t-code ]). Näin mittauskutsun tuottama saadaan kohdistettua oikeaan mediasivustoon ja luokiteltua tuloksissa tiettyyn osioon kuuluvaksi.

Yksittäisistä sivulatauksista kerättävät tiedot ovat ratkaisevia AudienceReportin mittauksen kannalta. Tärkeimmät kertyvät tiedot ovat päivämäärä (UTC), kellonaika (UTC), IP-osoite, URL-osoite, URL-parametrit, User-Agent ja AP:n eväste (jos saatavilla). Alla tiivistetysti kuvattuna näiden tietojen merkitys mittauksen ja raportoinnin kannalta:

 • päivämäärä ja aika
  • määrittävät mihin tarkasteltavaan mittausjaksoon tapahtuma kuuluu
  • auttaa myös havaitsemaan virheelliset useammat yhtäaikaiset mittauskutsut
 •  IP-osoite
  • käyttäjän maantieteellisen sijainnin tunnistaminen
  • liikenteen laadun arviointi, esim. botit, proxy-serverit ym.
  • yksittäisten ihmisten ja eri laitteiden tunnistaminen
 • URL-osoite
  • mistä domainista mittauskutsu lähti
 • URL-parametrit
  • sisältää mm. yllämainitun tunnisteen (t-code) ja mahdolliset muut lisäparametrit
 • User-Agent
  • selaimen ja päätelaitteen tekninen kuvaus, käytetään mm. käyttäjän päätelaitetyypin (esim. tietokone, tabletti, puhelin tai äly-TV) tai selaimen nimen ja version tunnistamiseen
 • AP:n eväste
  • yhdistää mm. impressiot panelistiin, myös natiivisovelluksissa
  • oleellinen tekijä eri medioiden päällekkäiskäytön ja tavoittavuuden laskennassa (unique reach)

Alla kuvataan yksinkertaistettuna tavoittavuuksien laskemista käytettyjen kaavojen avulla. Yksityiskohtainen kuvaus löytyy tästä linkistä

Alla olevat kaavat auttavat havainnollistamaan paneelin merkitystä FIAM mittauksen kannalta. Paneelista saatavien demografioiden lisäksi panelistien kautta saadaan selville eri medioiden käyttöfrekvenssit, joilla mittausdatasta (census) saatavista sivulatauksista pystytään laskemaan yksittäisten ihmisten tavoittavuudet (unique persons), laitteiden ja selainten sijaan. Näin pystytään myös laskemaan eri medioiden ja niiden yhdistelmien nettolukuja. Kullakin panelistilla on oma painokerroin, jota hyödynnetään alla olevassa laskelmassa.

Relative reach

Validoitujen panelistien suhteellinen osuus tarkasteltavassa kohderyhmässä. Osuus lasketaan ottamalla kaikkien validoitujen panelistien painokerrointen summa kohderyhmässä ja jakamalla se kaikkien tunnistettujen panelistien painokerrointen summalla.

Unique persons

Niiden yksittäisten ihmisten määrä, jotka ovat käyttäneet mitattavaa mediaa. Tarkastelujakson sivulatausten (impressions) kokonaismäärän tiedetään varmuudella. Jos yhdistetään tieto tarkasta sivulatausten määrästä arviolla siitä, kuinka usein keskimäärin mitattavaa mediaa käytetään (frekvenssi) tarkastelujaksolla, saadaan laskettua yksittäisten ihmisten (unique persons) tavoittavuus.

Käyttäen yksinkertaista frekvenssiestimaattia sessiotasolla, päädytään usein yliarvioimaan yksittäisten ihmisten määrä, koska ei huomioida evästeiden hävikkiä, saman henkilön useiden laitteiden käyttöä, ad-blockereiden käyttöä sekä Applen ITP-tyyppistä evästeiden automaattista hävittämisprotokollaa.

Siksi AP:n panelisteista estimoidaan keskimääräinen frekvenssi, jossa on voitu huomioida panelistien eri laitteet. Panelisteilta saadun tiedon perusteella voidaan myös arvioida evästeiden hävikistä johtuvaa vaikutusta. Miten tämä tehdään, kuvataan yksityiskohtaisesti AP:n tarkassa menetelmäkuvauksessa.

Frequency

Ottamalla sivulatausten kokonaismäärän pelkiltä validoiduilta panelisteilta (ne joilla katsotaan olleen riittävä määrä elossa olevia evästeitä / riittävästi tunnistettuja laitteita), voidaan tuo määrä jakaa yksittäisten validoitujen panelistien määrällä.

Total reach

Kun tiedetään Relative Reach ja Unique Persons määrät, voidaan laskea kokonaistavoittavuus (total reach).

FIAMissa käytetty AudienceProjectin paneeli poikkeaa merkittävästi Suomessa aiemmin toimineiden kävijämittausjärjestelmien käyttämistä paneeleista. Paneeliin värvättyjen ihmisten ei tarvitse asentaa käyttöä mittaavia jäljitysohjelmia tietokoneilleen tai mobiililaitteilleen, sillä AP:n metodologia perustuu panelistien tunnistamiseen ja heidän netinkäyttönsä mittaamiseen muilla tavoilla. Panelistien tunnistamisessa käytetään mm. sähköposteja, laite-id:itä, evästeitä (cookiet), IP-osoitteita ja niiden yhdistelmiä sekä muita päätelaitteesta saatavia tietoja. Tunnistaminen tapahtuu passiivisesti.

AudienceProject tarjoaa erilaisia online-kyselytyökaluja yrityksille, organisaatioille ja muille nettisivujen pitäjille, joita voi hyödyntää mm. palveluiden käyttäjätyytyväisyyden arviointiin. AP pystyy käyttämään näitä online-kyselyitä myös panelistien värväämiseen siten, että kyselyn lopussa kysytään suostumusta AP:n paneeliin osallistumiselle.

Osana kyselyä panelisteilta kysytään 9 perusdemografiakysymystä. Nämä taustamuuttujat muodostavat AP:n mittauksen demografisten muuttujien perustan. 9 perusdemografiamuuttujaa ovat:

 • maa
 • postinumero
 • sukupuoli
 • ikä
 • työllisyystilanne
 • koulutusaste
 • lasten määrä taloudessa
 • talouden tulot

Pääset tästä linkistä katsomaan esimerkkikyselyä: https://www.userreport.com/#__urp=test_invite

Tällä hetkellä AudienceProjectin Suomen paneelissa on n. 76 000 osallistujaa. AP:n värväysmetodologia mahdollistaa siis suuren paneelikoon ja muutenkin hyvän edustavuuden, kun värväystä tehdään monilla erityyppisillä sivustoilla. Pohjoismaisiin paneeleihin on värvätty AP:n paneelin olemassaolon aikana ihmisiä yhteensä 18 000 eri nettisivustolta ja yhtäaikaisesti käynnissä on n. 2000 kyselyä. Jotkut jo pidemmän aikaa sitten värvätyistä panelisteista ovat yhä mukana, mikä myös osaltaan lisää värväyskanavien variaatiota.

Kukaan ei voi itse värväytyä paneeliin: ihmiset voivat liittyä paneeliin vain AP:n kutsusta. Tästä johtuen kaikilla verkon käyttäjillä on enemmän tai vähemmän sama todennäköisyys saada kutsu. Näin taataan näytteen satunnaisuus, mikä on kaikessa tutkimuksessa elintärkeää. Näin minimoidaan myös ns. ammattipanelistien mukanaolo. Ammattipanelistien ongelma on siinä, että erilaiset kyselyt ensinäkin tulevat heille niin tutuiksi, että se vaikuttaa heidän vastauksiinsa. Lisäksi he voivat lähinnä keskittyä erilaisten palkintojen tavoitteluun, mikä voi osaltaan vaikuttaa vastausten laatuun. Tämän estämiseksi AP ylipäätänsä motivoi panelisteja vain lyhyin tekstimuodoin ja vaatimattomin palkinnoin. Ainoastaan jos panelisti on myös AP:n tutkimuspaneelin jäsen, osallistuvat he lahjakortin arvontaan.

Tieto yhdeksästä perustaustamuuttujista pysyy aina liitettynä mukaan vastaajatietoihin. Tämän seurauksena kyselyiden edustavuus voidaan aina arvioida suhteessa väestöön. Panelistien suhteellinen jakauma näissä perustaustamuuttujissa vastaa alun perinkin varsin tarkasti Suomen väestön jakaumaa. Sen lisäksi edustavuus ja datan laatu turvataan painottamalla aineisto Suomen väestötietoon tilastotieteellisin menetelmin.

Sisään rakennetun varmistuksen ja virheenkorjauksen lisäksi (esim. postinumeroiden koodin oikeellisuus) järjestelmä tekee automaattisia tarkastuksia vastauksiin jälkikäteen ennen kuin vastaaja lisätään paneeliin. Automaattiseen tarkistukseen kuuluu myös loogisen tarkastelu, joka analysoi vastausten sisäistä johdonmukaisuutta. Tarkistus torjuu paneelista esim. vastaajan, joka on vastannut olevansa 16-vuotias ja asuvansa yksin kahden lapsen kanssa. Myös liian nopeasti vastanneet tai kysymysten yli hypänneet jäävät paneelin ulkopuolelle.

Jos panelistista ei jää mitään jälkeä mittaukseen (vähintään yksi avattu sivusto tai mainos) 90 päivään, panelisti poistetaan AP:n paneelista.

AP:n paneelin suuri koko tarjoaa hyvät havaintomäärät pienemmillekin medioille. Medioille, joiden paneelihavainnot jäävät viikkotasolla alle 50, raportoidaan 4 viimeisimmän viikon keskiarvona. Nämä mediat on merkitty raportointi Dashboardeilla *-merkinnällä. Käytännössä nämä mediat ovat pääsääntöisesti pieniä paikallisia sanomalehtiä.

AP:n panelistit painotetaan iän ja sukupuolen mukaan. Panelistit painotetaan aina kahden viikon välein uudestaan. Painotukset koskevat vain paneelia ja yksittäisiä panelisteja, mitattua liikennettä (census) ei painoteta mitenkään.

Tarkempi tekninen kuvaus ja esim. luottamusvälitaulukko löytyy AP:n yksityiskohtaisesta menetelmäkuvauksesta.

 

Yksityissuoja on vahvasti sisäänrakennettuna kaikkeen AP:n toimintaan. Panelistien suostumus (consent) kysytään ensin kertaalleen online kyselyyn osallistuessa ja sitten vielä uudestaan tutkimuspaneeliin (eli ne joita käytetään FIAMissa) osallistuvilta.

Panelistit voivat myös milloin tahansa lähteä pois paneelista AP:n nettisivujen kautta. Lisää tietoa aiheesta osoitteesta: https://privacy.audienceproject.com/fi-FI/for-users

Botti-liikennettä on kahdenlaista:

1.Hyvät botit (crawlers, spiders).

 • esim. hakukoneisiin tietoa hakevat botit.
 • tunnistettavissa yleensä helposti User-Agenttien kautta ja saadaan suodatettua pois.

2.Pahat botit, jotka mm:

 • kopioivat sisältöä muilta sivustoilta.
 • klikkailevat bannereita tai lataavat sisältöä tuottaakseen väärää käyttödataa. Tarkoituksena ansaita rahaa esim. tuottamalla keinotekoisia mainosbanneri-klikkauksia.
 • luovat artikkeleihin tai kommenttikenttiin automaattisia spam-viestejä.
 • yrittävät päästä oikeaa käyttäjää jäljitellen turvasuojista läpi, tai yrittävät kaapata sivustot haltuunsa.

Pahat botit voivat yrittää naamioitua hyviksi boteiksi muuttaen niiden User-Agent allekirjoitusta. Jotta tällaiset huonosti käyttäytyvät botit tunnistetaan, AP arvioi näitä varmistamalla että niiden IP osoitteet kuuluvat virallisten hakukoneiden IP alueeseen.

Botti-liikenne filtteröidään pois FIAM datasta alla olevan kaavion mukaisesti.

Kyllä, FIAMista saadaan nettokävijälukuja, jossa eri laitteita käyttävä käyttäjä lasketaan mukaan vain kerran. Samoin pystytään eri mediayhdistelmistä laskemaan nettolukuja.

Tällä hetkellä älytv-sovelluksia lukuunottamatta käytännössä kaikki internet-yhteydellä varustetut päätelaitteet, joiden avulla suomalaiset kuluttavat mukana olevien yhtiöiden sisältöjä, ovat mukana mittauksessa. AudienceProject tarjoaa mahdollisuuden mitata sekä selainpohjaista liikennettä että natiivisovelluksia, ja mittausjärjestelmän käyttöönotto eri käyttöliittymissä on tehty tiiviissä yhteistyössä julkaisijoiden kanssa, laadunvarmistus mukaan lukien.

Kaikki online sisältö sekä sovellukset tulisi tagittaa, jotta varmistetaan mittauksen oikeellisuus ja se ettei kävijämäärät aliestimoidu. Osana mukaantuloprosessia AP tekee laadunvalvontatarkistuksen vertaamalla julkaisijan digianalytiikkalukuja omaan dataansa (sivunäytöt)varmistaakseen tagien kattavuuden. Lisää tietoa löytyy mukaantulopaketista ja mediakohtaisista implementaatio-ohjeista.

Kahden eri järjestelmän välisille eroille saattaa olla sekä teknisiä että tilastollisia syitä. Tunnettuja suurimpia syitä Comscoren ja AudienceProjectin eroavaisuuksille ovat mm. se, että uudessa mittausjärjestelmässä kaikki eri päätelaitteet ovat mukana samassa kuluttajapaneelissa, ja se että AudienceProjectin paneelin koko Suomessa on kooltaan monikymmenkertainen verrattuna edelliseen mittaukseen. Joka tapauksessa voidaan kiistatta sanoa, että nykyisin käytössä oleva mittaustapa tuottaa entiseen verrattuna paljon tarkempia ja oikeampia tuloksia.

Verkkopalvelussa tai mobiilisovelluksessa tapahtuneen session määritelmä perustuu itse asiassa vain sopimukseen siitä, miten kuluttajien käyttäytyminen teknisen mittauksen pohjalta tulkitaan eri vierailuiksi. Klassisesti on päädytty esim. määritelmään jonka mukaan yli puolen tunnin tauko sivuston tai palvelun käytössä käynnistää uuden session, ja myös AudienceProject toimii tämän määritelmän pohjalta. Session määritelmä sisältää mittaustyökalusta riippuen myös muita teknisiä reunaehtoja, ja lisäksi mittauksen teknisessä toteutuksessa ja/tai mittausjärjestelmien datan tulkinnassa on yleensä keskinäisiä poikkeavuuksia, jotka selittävät erot tuloksissa. Lopulta kysymys ei ole siitä minkä järjestelmän tuottamat sessioluvut ovat oikeita yhden julkaisijan näkökulmasta, vaan tärkeämpää uuden FIAM-mittauksen tuloksissa on vertailtavuus markkinassa eri toimijoiden välillä.

3. Tulosten raportointi - näin dataa käytetään

Julkaisuvalmiiden FIAM medioiden luvut julkaistaan FIAMin sivujen Tulokset osiossa. Raportointi tapahtuu viikoittain siten, että edellisen viikon luvut julkaistaan aina seuraavan viikon torstaina.

Tulokset osiosta löytyy julkinen viikkolista (Public Dashboard), Demographic Dashboard ja Review Dashboard.

4. FIAMiin liittyminen ja hinnoittelu - Haluatko yrityksesi mukaan FIAMiin?

Mukaan pääsee liittymällä tilaajaksi j tekemällä FIAM-palvelusopimuksen. Sopimuskokonaisuuden saa pyydettäessä Media Metrics Finlandilta olemalla yhteydessä toimitusjohtaja Liisa Lundströmiin liisa.lundstrom(at)mediametrics.fi

Hinta muodostuu mittauksen toteuttamisen kustannuksista. MMF on jakanut kustannukset oletetulle asiakasryhmälle näiden netin tavoittavuuden suhteessa. Minimihinta veloitetaan tilaajilta, joiden viikkotavoittavuus on 120 000 tai alle.

Asiakkuussopimuksen liitteenä oleva hinnasto kertoo hinnoittelun perusteet, jotka ovat kaikille samat. Tilauksen hinnoittelu on kuukausipohjainen, ja ensimmäisen erän yhteydessä veloitetaan erillinen alkumaksu (start-up fee). Laskutus tapahtuu kolmen kuukauden erissä. Tilaussopimukset tehdään määräaikaisina niin, että ne ovat voimassa 02/2022 saakka.

Mainostajille ja mediatoimistoille on oma hinnasto.

Audience Projectin menetelmäkuvaus (pdf)