comScoren yleisömittaustuotteet lyhyesti

1.2.2018

comScoren yleisömittausdatan laskentafilosofia on, että data pyritään korjaamaan mahdollisimman paljon suomalaisten todellista internetin käyttöä vastaavaksi.

comScoren metodologia perustuu tagittamisen kautta saatuun Suomen census-dataan ja toisaalta paneeliin, jonka jäsenet ovat asentaneet PC:n käyttöä mittaavan ohjelmiston. Osalta panelisteista saadaan myös mobiilikäytöstä demografiatiedot. Lisäksi metodologiaan kuuluu kaksi kertaa vuodessa tehtävä kattava enumeration study, joka mittaa tarkasti suomalaisten päätelaitteiden käyttöä ja tuottaa väestöestimaatit eri ikä- ja sukupuoliryhmissä aina päätelaite ja mobiilikäyttöjärjestelmätasolle saakka.

Nämä yhdessä mahdollistavat:

  • Kaikkien markkinalla olevien sivustojen PC- ja Mac-raportoinnin huolimatta siitä onko sivusto tagitetty
    Tagittavien sivustojen kaiken liikenteen mittaamisen ja raportoinnin platformista riippumatta ml. upotetut selaimet kuten Facebook in-app.
  • Raportoitavat sivustot ovat yhdenvertaiset
  • comScore tarkistaa ja hyväksyy sivustorakenteet ja luokittelun, joka mahdollistaa sivustojen yhdenmukaisuuden
  • Kaikki tagitetty verkkosisältö pystytään mittaamaan ja raportoimaan.
  • Asiakkaan sivusto voidaan raportoida 6-tasoisena hierarkiana
  • Raportoinnissa, ja asiakkaana, voi olla myös mainosverkosto tai myyntipaketti

 

Raportoitava markkina

Perusjoukko maakohtaisessa raportissa on Suomesta tullut liikenne (ml. Ahvenanmaa). Ulkomailta tuleva liikenne suomalaisille medioille raportoidaan ko. maiden raporteissa.

Luvuissa raportoidaan siis PC- ja Mac-käytön osalta kaikki mediat, mutta tagitettyjen medioiden osalta tulos on tarkempi (ja liikenne yleensä suurempi), mobiilikäytön (älypuhelimet ja tabletit) ainoastaan tagitetyt sivustot ja applikaatiot.

PC- ja Mac-käytön osalta raportoitava perusjoukko on yli 6-vuotiaat suomalaiset, mobiilikäytön osalta yli 15-vuotiaat suomalaiset, ja multi-platform-käytön osalta näiden yhdistelmä 6+/15+vuotiaat suomalaiset.

 

UDM – Unified Digital Measurement

comScoren raportoinnin ydin on UDM-metodologialla tuotettu data, joka koostuu census-datasta ja paneelidatasta. Kaiken internetliikenteen sisältävä censusdata antaa oikean kuvan liikenteen määrästä myös kävijämäärän laskentaan (vrt. paneelipohjaisesti tuotettu tieto eri kävijöistä).  Total unique visitors eri päätelaiteittain ja näistä yhdistelmänä tuotettu deduplicated eli netotettu kävijämäärä tuotetaan hyödyntäen erilaista kyselydataa sekä oikeaa käyttäjädataa esim. sinkkutalouksien reitittimien keräämästä eri päätelaitteiden liikenteestä. PC- ja Mac-lukujen osalta netotuksessa käytetään myös paneelista saatavaa cookie-ratiota (cookieta/käyttäjä).

Mittaripaneelin tehtävä on tuottaa tieto sivustojen profiileista tietokonekäytön osalta. Paneelin tuottama profiilitieto mallinnetaan koko censusdataan, eli jokaiselle cookielle mallinnetaan demografiatieto. Tämä mahdollistaa mm. sen, että voidaan luotettavasti raportoida sivustoja tai alaosioita, joilla on käynyt 16 panelistia kuukauden sisällä (vrt. TNS Metrix 50 panelistia viikossa).

Mobiilikäytön osalta profiilitieto tuotetaan TNS Metrix- taustaisten panelistien mobiilidemografioiden tiedoilla sekä em. PC-mittaukseen käytettävästä datasta.

 

Raportoitu data ja raportointijärjestelmä MyMetrix

Eri raportointikokonaisuudet ja työkalut FIAM-asiakkaille:

MMX = Tietokonekäyttö, sisältää sekä PC- että Mac-liikenteen. MMX-raportti on MMX-välilehdellä Data Source ”Desktop”. Nimestään huolimatta se sisältää kaikki tietokoneet, jotka ovat omassa tai työkäytössä. Yleisiä tietokoneita (esim. kirjastot ja oppilaitokset) ei ole datassa.

MoMX = Mobile metrix, mobiilikäyttö sisältää kaikki alla olevat erikseen ja yhdessä
–       Älypuhelinselailu (browsing)
–       Tablet-selailu (browsing)
–       Älypuhelin sovelluskäyttö
–       Tablet-sovelluskäyttö

MMX MP = Media Metrix Multi-platform eli kokonaisnettokäyttö välineestä riippumaton, ts. saman käyttäjän useat erilaiset päätelaitteet on huomioitu ja netotettu mm. tavoittavuuden osalta. MMX MP –datat löytyvät MMX –välilehdeltä Data Source ”Multi-Platform”.

Campaign Reach & Frequency = Kampanjansuunnittelutyökalu (käyttää vain tietokonedataa)

SMX eli Segment Metrix = Tietokonekäyttöön perustuva kävijöiden segmentointi sivustojen sisällön mukaan, esim. heavy automotive retailer –kävijät.

SMX Campaign Reach & Frequency = Kampanjansuunnittelutyökalu ym. segmentit kohderyhminä

Raportit ja analyysit:

Key measures = yhteenveto keskeisistä metriikoista, esim. top100 lista löytyy täältä alta.
Demographic profile = mahdollistaa jakaumien tarkastelun (esim. total unique visitors –profiili) sekä tulosten listauksen eri kohderyhmissä (esim. average minutes
Media trend / target trend = mahdollistaa eri metriikoiden, sivustojen, kategorioiden ja kohderyhmien vertailun kuukaudesta toiseen.
Audience duplication = mahdollistaa sivustojen yhteisen nettokävijämäärän laskemisen, sekä sivustojen päälekkäisen kävijämäärän laskemisen. Käyttää vain tietokonedataa.
Cross visiting = mahdollistaa analyysin, millä muilla sivustoilla jonkun tietyn sivuston kävijät käyvät. Käyttää vain tietokonedataa.
Source/loss = näyttää mistä tietylle sivustolle on tultu ja mihin sivulle sieltä on poistuttu. Käyttää vain tietokonedataa.

 

Keskeiset metriikat:

Total unique visitor  = Eri kävijät verkkosivuilla ja applikaatioisssa kuukauden aikana. Tunnusluku on ”nettoluku” eli yksi internetin käyttäjä raportoidaan kävijänä vain kerran vaikka hän olisi käynyt palvelussa useallla eri päätelaitteella. Raportoitu luku on tuhansina kävijöinä (000).

Total visits = Eri käyntikerrat verkkosivuilla kuukauden aikana. Raportoidaan vain selainliikennettä, ei applikaatioliikennettä. Visiittien laskemiseen käytetään paneelin mittaria, joka tallentaa eri käyntikerrat avoinna olevassa selaimessa. Visiitit ei ole vertailukelpoinen normaalin sessio-tunnuslukuun. Raportoitu luku on tuhansina visiitteinä (000).

Total views = Sivunäytöt kuukauden aikana. Raportoidaan vain selainliikennettä, ei applikaatioliikennettä, koska IAB:lla ei ole kansainvälistä standardia sivulatausten määrittämiseen applikaatioissa. Raportoitu luku on tuhansina sivunäyttöinä (MM), lukuun saa mukaan desimaalit kun datan lataa excel-muotoon.

Total minutes = Verkkopalveluiden käyttöön käytetty aika, sisältää sekä selainliikenteen että applikaatioliikenteen. Tietokoneilla tapahtuvasta liikenteestä mittari tallentaa tarkan palvelussa käytetyn ajan, mobiilissa selaindatasta sekä applikaatiodatasta kesto tallentuu censusdatan perusteella. Raportoitu luku on miljoonina minuutteina (MM), lukuun saa mukaan desimaalit kun datan laaa excel-muotoon.

 

Luotettavuus

comScoren metodologia ja invalid traffic filtteröinti on yleisömittauksen arvostetuimman validoijan MRC:n akreditoimaa (http://mediaratingcouncil.org/)

Tietosuojan osalta comScorella on mm. ePrivacy sertifikaatti ja olemme allekirjoittaneet EU:n tietosuojasopimukset tagittavien asiakkaiden kanssa.

comScoren ja Media Metrics Finlandin kanssa solmitun kattosopimuksen mukaisesti tilaajien puolesta laadunvalvontaa hoitaa Media Metrics Finland.

 

Lähdemerkinnät raportissa

Käytettäessä FIAM-dataa, on lähdemerkintä ilmoitettava yhdessä sovitusti. Lähdemerkinnän tulee aina sisältää maininta FIAMista ja comScoresta, käytetty datasetti sekä aikajakso. Jos luvut on laskettu muusssa kohderyhmässä kuin perusjoukossa, niin myös kohderyhmä on mainittava.

Esimerkkejä:

FIAM – comScore MMX MP, joulukuu 2017
FIAM – comScore MoMX, joulukuu 2017, 25-44-vuotiaat
FIAM – comScore MMX, tammikuu-joulukuu 2017

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää FIAMiin tai comScoren metodologiaan tai raportointiin liittyen, niin voit olla yhteydessä joko MMF:ään tai comScoreen:

Tomi Härmä
Media Metrics Finland
0400 797 911
tomi.harma@mediametrics.fi